XLB

Xiao Long Bao, a Taiwanese soup dumpling that is a cult favourite.